ISSN 1009-6248CN 61-1149/P Bimonthly

Supervisor:China Geological Survey

Sponsored by:XI'an Center of China Geological Survey
Geological Society of China

  Advance Search
  Articles in press have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
  Characteristics and Initiation Mechanism of the Liquefied Mudflow Caused by Jishishan Earthquake in Gansu Province and Its Enlightenment on Risk Assessment of Secondary Earthquake Disasters in the Upper Yellow River Basin
  LIU Gang, JIA Jun, ZHANG Ge, HONG Bo, DONG Ying, PEI Ying, XUE Qiang, GAO Bo
  DOI:10.12401/j.nwg.2024015
  Abstract FullText HTML
  Groundwater Source Identification Based on Hydrochemistry and D, 18O Isotopes in a Mine in Western Henan Province
  ZHAO Shaopan, YANG Sen, ZHANG Dongxing, CHANG Cheng, TANG Zheng, LIU Nian, ZHANG Yue, ZHANG Xi
  DOI:10.12401/j.nwg.2024014
  Abstract FullText HTML
  Study on Cobalt Resource Endowment and Its Industry Chain in Northwestern China
  ZHANG Zhaowei, TAN Wenjuan, WANG Yalei, QUAN Xiaoqin, SUN Chao, XIE Chunlin, JING Delong
  DOI:10.12401/j.nwg.2024012
  Abstract FullText HTML PDF
  Geochemical Characteristics of Ore-forming Intrusions and their Diagenetic and Metallogenic Revelation from the Xiataolegai Iron and Copper Deposit, Inner Mongolia
  SONG Yanbo, WANG Jichun, YUAN Shuopu, WANG Jianping, ZHAI Degao, LIU Zhenjiang, XU Zhan, WANG Dongxing, QIU Guangdong, YANG Yongliang
  DOI:10.12401/j.nwg.2024009
  Abstract FullText HTML PDF
  Deep Structural Characteristics and Prospecting Potential of Huayangchuan Uranium Deposit Based on Geophysical Field
  GUO Peihong, GENG Tao, FENG Zhihan, TANG Xiaoping
  DOI:10.12401/j.nwg.2023120
  Abstract FullText HTML PDF
  Petrogenesis of Late Triassic Trachyte and Basic Dike Swarms in Northern Dabashan and Its Geological Significance
  CHEN Tao, CHEN Junlu, LI Ping, ZHU Weihong, HAO Chenyu, SUN Jiming, WANG Jian
  DOI:10.12401/j.nwg.2023071
  Abstract FullText HTML PDF
  Development Feature and Risk Assessment of Geological Hazards Caused by the Ms 6.2 Earthquake in Jishishan County, Linxia, Gansu Province
  GAO Bo, DONG Ying, JIA Jun, XUE Qiang, WU Wenying, LI Lin, WANG Tao, LIU Gang, JIANG Ruijun
  DOI:10.12401/j.nwg.2024013
  Abstract FullText HTML PDF
  Two Species Ontogeny Characteristics of Caninophyllum Lewis, 1929 (Rugose Corals)
  FANG Shaobo, WANG Xunlian, ZHOU Hongrui, CEN Wuxuan
  DOI:10.12401/j.nwg.2024005
  Abstract FullText HTML PDF
  Analysis of Myanmar's Geology, Minerals and Mining Investment Environment
  HE Xuezhou, CHEN Xiufa, ZHANG Zhenfang, LI Yulong, CHEN Xifeng, ZHANG Weibo, WU Songyang
  DOI:10.12401/j.nwg.2023145
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on the Starting Characteristics of Mine Debris Flow Based on Flume Test ——Take the Kangshan Gold Mining Area in Luanchuan County as an example
  LIU Xiangdong, HUANG Honglin, LIU Xingyu, SUN Jianwei, JIA Xu, ZHAO Xingzhi, ZHANG Xuhuang, CHENG Xianda, SUN Yake
  DOI:10.12401/j.nwg.2023194
  Abstract FullText HTML PDF
  Comparison on Metallogenic Differences of Porphyry Deposits between Luanchuan Mo-W and Shanyang Cu-Mo Ore-clusters in Qinling Orogenic Belt: Constraints of Magmatic Source and Metallogenic Conditions
  CHEN Longlong, TANG Li, SHEN Yanmou, GUO Xufei, ZHAO Fengyun, SHENG Yuanming, ZENG Tao, WANG Hanhui, CHEN Yapeng
  DOI:10.12401/j.nwg.2023189
  Abstract FullText HTML PDF
  Analysis on Geochemical Characteristics and Difference of Formation Water in He 8th Member in Northern and Southern Tianhuan Depression
  WU Ying, SUN Lei, JIA Li, HU Jianling, LI Airong
  DOI:10.12401/j.nwg.2023112
  Abstract FullText HTML PDF
  The Augaro Arc-type Granite in the Nubia Shield, Western Eritrea: Petrogenesis and Implications for Neoproterozoic Geodynamic Evolution of the East African Orogen
  ZENG Guoping, WANG Jianxiong, XIANG Wenshuai, ZHANG Zicheng, JIANG Junsheng, XIANG Peng
  DOI:10.12401/j.nwg.2023144
  Abstract FullText HTML PDF
  Geochemical Characteristics and Information Extraction in GASH Ore Concentration Area, Eritrea
  XIANG Wenshuai, WU Ying, ZHAO Kai, ZENG Guoping, JIANG Junsheng, ZHANG Zicheng, BAI Yang, ZHANG Yuanpei, LUO Junqiang, Zheng Xiongwei
  DOI:10.12401/j.nwg.2023169
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on Geochemical Prospecting Methods in Forest Swamp Area of Northeast Daxing'an Mountains: Example from Erdaokan Silver Polymetallic Mine Area in Heilongjiang Province
  SHI Dongyan, ZHANG Yupeng, ZHANG Kun, SUN Jinggui, CHANG Xiangkun, WANG Qiuyang, LI Wenlong
  DOI:10.12401/j.nwg.2024002
  Abstract FullText HTML PDF
  Study of Landslide Susceptibility Mapping Based on Fractal Dimension Integrating Support Vector Machine with Index of Entropy Model
  FU Quan, DANG Guangpu, LI Zhibo, TIAN Runqing, ZHAO Xin
  DOI:10.12401/j.nwg.2023196
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on InSAR Surface Deformation and Soil Hydrothermal Process in Permafrost
  CHU Hongyi, YANG Bo, WEI Dongqi, LI Wenhong, HUANG Zhaohuan, ZHANG Mingshuang
  DOI:10.12401/j.nwg.2024001
  Abstract FullText HTML PDF
  Application of Geological Hazard Risk Assessment System Based on 3D Real Scene and AHP: A case study
  HONG Bo, TANG Yaming, FENG Wei, LI Zhengguo, PAN Xueshu, FENG Fan, ZHOU Yongheng, YIN Chunwang
  DOI:2022-00071
  Abstract FullText HTML PDF
  Evaluation on Grouting Reinforcement Effect of Water-rich Sand Tunnel -Take the Sandy Tunnel of Zhengzhou Metro Line 7 as An Example
  ZHONG Hongwei, QIN Pengfei, ZHAO Yamin, ZHANG Ying
  DOI:10.12401/j.nwg.2023172
  Abstract FullText HTML
  Discussion on Structure and Prospecting Direction of Xitieshan Lead-zinc Deposit Sedimentary Basin in Qinghai Province
  LI Zhengming, WANG Beizhan, ZHAN Weilu, ZHAN Jiahua, GUO Wenbo, WANG Hongyu, DONG Xing, LI Zengtao
  DOI:10.12401/j.nwg.2023173
  Abstract FullText HTML PDF
  Application of Audio Magnetotelluric Sounding in Deep Geothermal Structure Exploration
  WANG Mingpeng
  DOI:10.12401/j.nwg.2023024
  Abstract FullText HTML PDF
  Characteristics and Hydrocarbon Generation Potential for Source Rock of Carboniferous Shiqiantan Formation in Shiqiantan Depression, Eastern Junggar Basin
  CUI Bingfu, KONG Linghua, CHEN Jun, ZHANG Dayong, LIANG Hui, LI Shukai, GUO Wang
  DOI:10.12401/j.nwg.2023140
  Abstract FullText HTML PDF
  Migration and Enrichment of Heavy Metals During the Weathering Pedogenesis of Rocks in the Ningzhen ore cluster area
  CHEN Xue, WANG Xiaoxiang, JING Shan, ZHANG Jie, ZHANG Xiangrong
  DOI:10.12401/j.nwg.2023170
  Abstract FullText HTML PDF
  Formation Age, Petrogenesis and Geological Significance of Late Jurassic Granodiorites in Kayico Area, Northern Tibet
  LI Hao, DU Wenqiang, ZHANG Chao, LI Zhinan, WEI Daiying, WU Hao
  DOI:10.12401/j.nwg.2023020
  Abstract FullText HTML PDF
  Geochemical Characteristics and Genesis of the Kujinggou Graphite Deposit in Weining Beishan, Ningxia
  LI Haifeng, JIANG Xidong, LIU Xiangdong, HAI Lianfu, YU Haibin
  DOI:10.12401/j.nwg.2023025
  Abstract FullText HTML PDF
  Precise Calculation for Characteristic Parameters of Valley-type Debris Flow Using a Methed of Recursive Equivalent Area Substitution
  LIU Xingyu, ZHU Lifeng, SUN Jianwei, JIA Xu, LIU Xiangdong, HUANG Honglin, CHENG Xianda, SUN Yake, HU Chaojin, ZHANG Xiaolong
  DOI:10.12401/j.nwg.2023166
  Abstract FullText HTML PDF
  Geochemical Characteristics and Prospecting Direction of Duoergongma Area, Maduo County, Qinghai Province
  MA Qing, LIU Ming, JING Yongkang
  DOI:10.12401/j.nwg.2023018
  Abstract FullText HTML PDF
  Progress and Prospect in Study of the Darbut Ophiolite in West Junggar
  YANG Gaoxue, LIU Xiaoyu, ZHU Zhao, LI Hai, TONG Lili
  DOI:10.12401/j.nwg.2023060
  Abstract FullText HTML PDF
  Spatial-temporal Distribution Characteristics of PM2.5 and PM10 in the Northeast Tibetan Plateau and the Influence of Meteorological Factors
  LIANG Mingwu, LI Huiting, LI Weilong, JIA Xiaodan, WANG Mingyuan, FENG Zhaohui
  DOI:10.12401/j.nwg.2023184
  Abstract FullText HTML PDF
  The Influence of the Blocking Effects on Dynamic Process of Loess Slope Debris
  HUA Shan, JIA Xiaodan, ZHANG Xia
  DOI:10.12401/j.nwg.2023137
  Abstract FullText HTML PDF
  Paleogeomorphology character of Pre-Jurassic and its implications for hydrocarbon accumulation research in Malin area
  ZHOU Jingping, LI Zhen, XIAO Fei, YE Xiaochuang, LI Zhihong, ZHANG Chenchen
  DOI:10.12401/j.nwg.2023122
  Abstract FullText HTML PDF
  Geochronology and Geochemical Features of the Late Carboniferous Monzogranite in Xiaolulangou of Xilinhot, Inner Mongolia and Their Geological Implications
  TENG Chao, GAO Jianwei, ZHANG Xiaofei, SHAO Jie, YANG Xinjie, CAO Jun, LI Shucai
  DOI:10.12401/j.nwg.2022045
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on the Formation Mechanism of Acid Water and Treatment Method in Southern Shaanxi Pyrite Mine — As an example of Wuliba pyrite Mine in Xixiang
  HE Jun, ZHAO Qiang, YANG Jianqiang, LI Jinqian, LI Lin
  DOI:10.12401/j.nwg.2023171
  Abstract FullText HTML PDF
  Engineering Geological Characteristics of Xigeda Formation Claystone in Luding County, Western Sichuan
  LI Xiang, WU Ruian, GUO Changbao, NI Jiawei, WANG Yang, LI Caihong, SONG Deguang
  DOI:10.12401/j.nwg.2023164
  Abstract FullText HTML PDF
  Fluid Inclusion Studies and the Genesis of the Kugadri Gold Deposit, Kazakhstan
  JIANG Hai, MO Jiangping
  DOI:10.12401/j.nwg.2023182
  Abstract FullText HTML PDF
  Mesozoic–Cenozoic Tectonic Evolution in the Central Taiyue Mountain: Constraints from Apatite Fission Track Analysis
  ZHAO Junbin, WEI Rongzhu, ZHANG Chenglong, YAN Tao, GAO Yuhui, DU Yanwei
  DOI:10.12401/j.nwg.2023051
  Abstract FullText HTML PDF
  Geochronology, Geochemistry and Tectonic Significance of Late Triassic Adakite Granites in Tanchang-Zhouqu area, West Qinling
  ZHANG Ziyao, ZHANG Yihu, XU Lei, WANG Huaitao
  DOI:10.12401/j.nwg.2023013
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on Land Use Change in Daliangshan Area Based on Transfer Matrix
  GAO Wenlong, ZHANG Jinghua, LIU Hong, OUYANG Yuan, WU Junyi, SU Yue, SHAO Lu, SONG Wenjie, LIU Xiaonian
  DOI:10.12401/j.nwg.2023167
  Abstract FullText HTML PDF
  Characteristics of Platinum Group Element in Neoproterozoic Mafic Intrusions in the Northern Margin of the Yangtze and Exploration Implications
  LI Zhangzhixian, ZHENG Shaoxin, ZHANG Xiaoqi
  DOI:10.12401/j.nwg.2023032
  Abstract FullText HTML PDF
  Geochronology, Geochemistry and Geological Significance of Volcanic Rocks in the Diaoyutai Area, Eastern Inner Mongolia
  WANG Li, LIANG Tianyi
  DOI:10.12401/j.nwg.2023036
  Abstract FullText HTML PDF
  Delta Front Outcrop Architecture Analysis of Permian Shanxi Formation in Cheng Jiazhuang, Liulin, East Ordos Basin
  SHI Xueyao, GAO Chaoli, MENG Wangcai, ZHAO Yi, CHEN Lijun, WANG Caixia, LENG Danfeng, MA Hongzhi, MA Yuwu, SUN Ningliang
  DOI:10.12401/j.nwg.2023039
  Abstract FullText HTML PDF
  Analysis of Orebody Morphology and Tectonic Genesis of the Siding Lead-Zinc Deposit of Guangxi
  CUI Yuanyu, YU He, GOU Xiaoli, WANG Fan, XU Minjie, CAI Ruiqi
  DOI:10.12401/j.nwg.2023149
  Abstract FullText HTML PDF
  The Discovery of Conodont Fossils in Dahuoluo Area in Ganau and the Related Date Determination for Baiyunshan Formation
  YU Jiyuan, WANG Guoqiang, ZHAO Guobin, JI Bo, LI Xiangmin, XIE Congrui, PENG Xuan
  DOI:10.12401/j.nwg.2023111
  Abstract FullText HTML PDF
  Geological Characteristics and Genesis of Manganese Ore in Moshigou Area, Qinghai Province
  PENG Tao, CAI Yongji, ZHANG Guopeng
  DOI:10.12401/j.nwg.2023019
  Abstract FullText HTML PDF
  Analysis of Climate Change and Vegetation Change in the Yangtze River Source
  LIU Yong, ZHANG Xin, WEI Liangshuai, HUANG Anbang, PENG Bo, SHU Qinfeng
  DOI:10.12401/j.nwg.2023127
  Abstract FullText HTML PDF
  Analysis of Ore-forming Conditions and Prediction of Prospecting Targets in Hongqigou Area, Benxi County, Liaoning Province
  YOU Hongxi, SHI Shaoshan, WEI Minghui, QIN Tao, YANG Jialin
  DOI:10.12401/j.nwg.2022040
  Abstract FullText HTML PDF
  Geochemical Characteristics and Geological Significance of Granites in Eastern Songliao Basin
  Liu Hao, Cui Junping, Cheng Kezhang, Liu Jingming
  DOI:10.12401/j.nwg.2023037
  Abstract FullText HTML PDF
  Genetic Analysis of Chenjiazhuang Spring in Yongding River, Beijing
  Wang Xinjuan, Xu Miaojuan, Lu Zhongyang, Han Xu, zhang Yuan, Liu Yin
  DOI:10.12401/j.nwg.2023163
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on 3D Seismic Feature Enhancement Processing and Description of Strike Slip Fault Zone
  GONG Wei, LV Haitao, LIN Xin, LI Hongyan, ZHANG Rong
  DOI:10.12401/j.nwg.2023016
  Abstract FullText HTML PDF
  Tectono–Magmatic Evolution of the Neo–Tethys Belt in Pakistan and Related Mineralization of Major Metal Mineral Deposits in Pakistan
  HONG Jun, ZHANG Huishan, LŰ Pengrui, Tahseenullah Khan, Yasir Shaheen Khalil, WANG Zhihua, ZHANG Haidi
  DOI:10.12401/j.nwg.2023117
  Abstract FullText HTML PDF
  Hydrochemical Characteristics of Surface Water in Flood Season, Chan River Basin
  ZHU Yadi, WANG Ruiyuan, LI Dongze, XU Zhiping, SUN Kang
  DOI:10.12401/j.nwg.2023161
  Abstract FullText HTML PDF
  Geochemical Characteristics and Potential Ecological Risk Assessment of Soil Heavy Metals in the Lower Tarim River Reclamation Area
  LIU Jingyu, YIN Fang, QIAN Han, JIANG Lei, WU Tingting, LIU Lei
  DOI:10.12401/j.nwg.2023190
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on Optimal Scale for Extraction of Relief Amplitude in Loess Geological Hazards Assessment Factors - a Case Study of Mizhi County, Yulin City
  MENG Xiaojie, GUO Xiaopeng, XUE Qiang, FENG Wei, HONG Bo
  DOI:10.12401/j.nwg.2023181
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on Migration and Enrichment Characteristics and Risk Assessment of Heavy Metals (Metalloids) in Rock - Parent Material - Soil——Taking typical rock-soil profiles in Three Gorges Reservoir area as examples
  SHAO Lu, LIU Hong, OUYANG Yuan, ZHANG Jinghua, GAO Wenlong, LIU Xiaonian, SONG Wenjie, WU Junyi, SU Yue
  DOI:10.12401/j.nwg.2023175
  Abstract FullText HTML PDF
  Ecological risk of Yulin Area Under the Condition of Vegetation Coverage Improving
  XU Yong, NIE Haogang, JI Xiankun, QIAO Gang
  DOI:10.12401/j.nwg.2023193
  Abstract FullText HTML PDF
  Comparative Study on Evaluation Performance of Different Units of Susceptibility of Accumulation Layer Landslide in Qinba Mountain Area at Town Scale
  LI Zezhi, WANG Xingang
  2024, 57(1):1-11. DOI:10.12401/j.nwg.2023159
  Abstract FullText HTML PDF
  Evaluation of Landslide Susceptibility by Optimization Integrated Machine Learning Algorithm Based on Gradient Boosting: Take Both Banks of Yarlung Zangbo River and Niyang River as Examples
  LIN Qin, GUO Yonggang, WU Shengjie, ZANG Yeqi, WANG Guowen
  2024, 57(1):12-22. DOI:10.12401/j.nwg.2023031
  Abstract FullText HTML PDF
  Geological Hazard Susceptibility Evaluation Based on AHP and GIS in Zhouqu County, Gansu
  JIA Lina, CHEN Shichang
  2024, 57(1):23-33. DOI:10.12401/j.nwg.2023094
  Abstract FullText HTML PDF
  A Comparative Study of Landslide Susceptibility Evaluation Based on Three Different Machine Learning Algorithms
  WANG Bendong, LI Siquan, XU Wanzhong, YANG Yong, LI Yongyun
  2024, 57(1):34-43. DOI:10.12401/j.nwg.2023033
  Abstract FullText HTML PDF
  Developmental Characteristics and Potential Disaster Mechanism of Rock Glaciers in the Middle Reaches of the Yarlung Zangbo River
  LIU Yong, ZHANG Wen, WEI Liangshuai
  2024, 57(1):44-54. DOI:10.12401/j.nwg.2023136
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on the Acceptability of Natural Disaster Risk in Hunan Province
  LIU Jiankang, LIU Bingqiu, KUANG Wenlong, XIAO Yongjun, LIN Yunzhi, LU Zhengxin
  2024, 57(1):55-63. DOI:10.12401/j.nwg.2023047
  Abstract FullText HTML PDF
  Impact and Contribution of Atmospheric Pollutant Deposition from a Typical Power Plant on Surrounding Water Sources
  CAI Chunxia, JIA Xiaodan, BAO Guochen, CAO Jingxin, HUANG Boya, WANG Zhongchen
  2024, 57(1):64-72. DOI:10.12401/j.nwg.2023128
  Abstract FullText HTML PDF
  Distribution and Health Risk Assessment of Cr6+ in Soil and Groundwater of a Chemical Plant
  MA Haizhen, ZHANG Zhenshi, LI Quan, XU Lin, GE Yang, YANG Zhen
  2024, 57(1):73-82. DOI:10.12401/j.nwg.2023101
  Abstract FullText HTML PDF
  Chronology, Geochemistry and Geological Significance of Volcanic Rocks of Dianzhong Formation in Konglong Township Area, Xizang
  LIAO Jia, DAI Liangliang, CHEN Shumin, LUO Minxuan, LI Xin, ZHANG Tao, WU Feng, NIE Xiaoli
  2024, 57(1):83-94. DOI:10.12401/j.nwg.2023048
  Abstract FullText HTML PDF
  Zircon U–Pb Dating and Geochemical Features of the Jiaozishan Granite in the South Margin of the North China Craton and Its Tectonic Implications
  MA Yujian, LIU Yajian, LIANG Tao, LU Ren, BAO Gang, LEI Wanshan
  2024, 57(1):95-109. DOI:10.12401/j.nwg.2023160
  Abstract FullText HTML PDF
  Zircon U–Pb Age of Volcanic Rocks from the Langmusi Formation in the Western Qinling Mountains and Its Tectonic Significance
  RAN Yazhou, CHEN Tao, LIANG Wentian, LI Yang, SHEN Qi, LI Chuanzhi
  2024, 57(1):110-121. DOI:10.12401/j.nwg.2023043
  Abstract FullText HTML PDF
  Mineralogical Chemistry Characteristics and Geological Significance of the Clinopyroxene from Chaokeshan Gabbro, Inner Mongolia
  ZHANG Yongling, ZHANG Zhiguo, LIU Xijun, TIAN Hao, LI Dechao, XIAO Rang, XIAO Yao
  2024, 57(1):122-138. DOI:10.12401/j.nwg.2023027
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on Sand Bodies Controlled by Growth Faults in Xiaermen Area of Biyang Sag
  LI Zhi, LI Shuangjian, ZHANG Zhiye, WANG Lei, AN Yanjun, WANG Xuemei
  2024, 57(1):139-150. DOI:10.12401/j.nwg.2023080
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on Deep Compaction and Formation of Overpressure in Baiyun Depression
  QI Miao, WANG Zhenliang, WANG Chen, YAN Xinyu, HE Xingchen
  2024, 57(1):151-164. DOI:10.12401/j.nwg.2023200
  Abstract FullText HTML PDF
  Evaluation of Copper Mineral Resource Potential Using Concentration–Area Fractal Model and Fuzzy Evidence Weighting: A Case Study of the Jiurui Region in Jiangxi
  LIN Yuheng, WANG Lili, OUYANG Yongpeng, LI Zenghua, ZENG Runling, CHEN Qi, DENG Youguo
  2024, 57(1):165-178. DOI:10.12401/j.nwg.2023199
  Abstract FullText HTML PDF
  Geochemistry and Zircon U–Pb Dating of the Mingyang Mafic–Ultramafic Rock Complex in Beishan Area of Gansu and Its Prospecting Significance
  XIE Xie, YANG Jianguo, ZHANG Dongyang, CHENG Gongde
  2024, 57(1):179-195. DOI:10.12401/j.nwg.2023082
  Abstract FullText HTML PDF
  Analysis on Prospecting Effect of Integrated Electromagnetic Methods in Deep Prospecting of Fengtai Erlihe Lead−Zinc Deposit
  CHEN Jing, GUO Wenbo, WANG Hongyu, ZHANG Jianjun, GU Xin, WANG Wei, FENG Fan, LIU Min, ZHU En
  2024, 57(1):196-206. DOI:10.12401/j.nwg.2023177
  Abstract FullText HTML PDF
  Geochronology and Geodynamic Setting of the Shuangmiaoguan Gold Deposit, Dabie Orogen
  QIN Zhijun, WANG Xingwei, ZHOU Bao, LIU Jia, DU Wenyang, ZENG Xiaohua, LI Aobing, ZHANG Weikang
  2024, 57(1):207-218. DOI:10.12401/j.nwg.2023125
  Abstract FullText HTML PDF
  Source of ore Forming Materials and Genesis of Zhupogou Gold Deposit in West Qinling Mountains
  JIAO Yang, FENG Junhuan
  2024, 57(1):219-229. DOI:10.12401/j.nwg.2023179
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on Uranium Mineralization Location of Zhiluo Formation in Jianzhuang Area, Southern Ordos Basin
  LIU Kunpeng, LIU Kaipeng, WANG Xiaopeng, LI Wei, GONG Binli, HAN Di
  2024, 57(1):230-238. DOI:10.12401/j.nwg.2023015
  Abstract FullText HTML PDF
  Expand