ISSN 1009-6248CN 61-1149/P Bimonthly

Supervisor:China Geological Survey

Sponsored by:XI'an Center of China Geological Survey
Geological Society of China

  Advance Search
  Articles in press have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
  The Characteristics of Ore-forming Fluids and Metallogenic Mechanism of the Kumutashi Fluorite Deposit in West Altyn Tagh, China
  ZHANG Yi, GAO Yongbao, LIU Ming, WANG Yuanwei, CHEN Kang, ZHANG Long, JING Yongkang, LIU Jingyu
  DOI:10.12401/j.nwg.2024039
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on Location and Prediction Technology of Fluorite Deposits in Shallow Desert Coverage Area
  LIU Cheng, TANG Weidong, YANG Kai, LI Han, HE Jinglong, YAO Chuan, LI Xinbin
  DOI:10.12401/j.nwg.2024042
  Abstract FullText HTML PDF
  Application of Comprehensive Geophysical and Geochemical Exploration Method in the Daxigou Fluorite Deposit,, Kalaqin banner, Inner Mongolia
  ZHANG Chengxin, REN Yongjian, JIN Song, WEI Longfei, WANG Yanchao, ZHAO Han, DAI Xiaoguang
  DOI:10.12401/j.nwg.2024051
  Abstract FullText HTML PDF
  Review on the Progress of Genetic Research Methods of Fluorite Deposits
  ZHANG Jianfang, Chen Haoran, WU Jianghan, WANG Zhen, ZHANG Kunlun, LÜ Pengrui, CAO Huawen, ZOU Hao
  DOI:10.12401/j.nwg.2024055
  Abstract FullText HTML PDF
  Exploring fluorite veins using multi-source remote sensing satellite data: A case study from the Shuitou fluorite deposit in Inner Mongolia, China
  PEI Qiuming, SHEN Jiale, WANG Shiming, FANG Daren, GAO Yongzhang, LI Dian, MA Shaobing
  DOI:10.12401/j.nwg.2024054
  Abstract FullText HTML PDF
  Semi-quantitative Analysis of Magnetite and Fluorite by X-ray Powder Crystal Diffraction and Three-dimensional Distribution Model of Minerals in Bayan Obo Mining Area
  SUN Ningyue, YAN Guoying, LI Guowu, WANG Zhaojing, SHEN Junfeng, XU Kexin, MENG Wenxiang, LI Fengkun
  DOI:10.12401/j.nwg.2024021
  Abstract FullText HTML PDF
  Trace Element Geochemical Characteristics of the Shangshuiqiao Fluorite Deposit in Eastern Jiangxi with Implications for the Genesis of the Deposit
  WAN Hong, OUYANG Yongpeng, CHEN Qi, JIANG Qibao, ZENG Runling, YANG Lifei, DENG Ten, LI Zenghua
  DOI:10.12401/j.nwg.2024003
  Abstract FullText HTML PDF
  Genesis of the Huashitoushan Fluorite Deposit, Beishan, Inner Mongolia: Constraints from Trace Elements, REE and H-O Isotope Geochemistry of Fluorite
  LIU Tianhang, TANG Weidong, GAO Yongbao, WEI Liyong, HE Jiale, FAN Baocheng, ZHANG Yu, DONG Mengjie
  DOI:10.12401/j.nwg.2024044
  Abstract FullText HTML PDF
  Genesis of the Daxigou Fluorite Deposit, Harqin Banner, Inner Mongolia, China: Constraints from Rare Earth Elements, Fluid Inclusions and H-O Isotopes
  MA Shaobing, PEI Qiuming, WANG Liang, HAN Shuhe, LIANG Yi, SUN Qingfei, SHEN Jiale
  DOI:10.12401/j.nwg.2024049
  Abstract FullText HTML PDF
  Genesis of Wushan Fluorite Deposit in Jinyun County, Zhejiang Province: Constraints from Fluorite Rare Earth Elements, Fluid Inclusions and Infrared Spectroscopy
  SHEN Jinxiang, ZHANG Jianfang, ZOU Hao, CAO Huawen, YU Liming, FANG Yi
  DOI:10.12401/j.nwg.2024052
  Abstract FullText HTML PDF
  Genesis of Kumutashi Fluorite Deposit in the West Altyn-Tagh Orogen, NW China: Constraints from Apatite in situ U-Pb Dating, Sr-Nd Isotope and Chemistry
  GAO Yongbao, CHEN Kang, WANG Liang, ZHAO Xinmin, LI Yanguang, LIU Ming, ZHANG Long, WANG Yuanwei, ZHANG Yi, LIU Ji
  DOI:10.12401/j.nwg.2024038
  Abstract FullText HTML PDF
  Geochemical Characteristics and Tectonic Significance of Late Triassic Lamprophyre in the Beishan Region, Gansu Province
  CHEN Yangyang, DUAN Jun, XU Gang, QIAN Zhuangzhi, YANG Tao, LIU Juntai
  DOI:10.12401/j.nwg.2024043
  Abstract FullText HTML PDF
  Geochronology, Geochemistry and Tectonic Significance of Miocene Quartz Monzonite from the Northern of Qita Mountain in Western Kunlun
  DAI Xinyu, ZHOU Bin, LI Xinlin, DU Biao, FAN Peng, YANG Wenbo, YANG Wenbo, WU Zhongshan
  DOI:10.12401/j.nwg.2023188
  Abstract FullText HTML
  Stability Evaluation Method and Protection Countermeasure of Compacted Fill Slope Based on Improvement of Ultimate Shear Strength
  WANG Zhenhua, DENG Hui, ZHANG Yongjun
  DOI:10.12401/j.nwg.2024046
  Abstract FullText HTML PDF
  Geological Characteristics and Susceptibilty Evaluation of Ground Collapse in Xi'an
  WANG Tao, LI Lin, DONG Ying, WANG Huaqi, ZHANG Ge
  DOI:10.12401/j.nwg.2024047
  Abstract FullText HTML PDF
  Rural Land Space Planning Based on the Rigid Constraints of Water Resources-Taking Gaoxigou village in Mizhi County as an Example
  WANG Dong, WANG Huaqi, MA Hongna, SUN Qiaoyin, QIAO Gang, XU Yong
  DOI:10.12401/j.nwg.2024032
  Abstract FullText HTML PDF
  Engineering Geological Property of Loess and Cause of Spatial and Temporal Distribution of Landslide Geo-hazards in Yili Valley
  WANG Jiayun, SHI Xiaoya, WU Zilong, LU Na, CHEN Shebin
  DOI:10.12401/j.nwg.2024030
  Abstract FullText HTML PDF
  Deep Structural Characteristics and Prospecting Potential of Huayangchuan Uranium Deposit Based on Geophysical Field
  GUO Peihong, GENG Tao, FENG Zhihan, TANG Xiaoping
  DOI:10.12401/j.nwg.2023120
  Abstract FullText HTML
  Research on InSAR Surface Deformation and Soil Hydrothermal Process in Permafrost
  CHU Hongyi, YANG Bo, WEI Dongqi, LI Wenhong, HUANG Zhaohuan, ZHANG Mingshuang, QIAO Gang
  DOI:10.12401/j.nwg.2024001
  Abstract FullText HTML PDF
  Application of Superimposed Mineralization of Small Intrusions in the New Round of Prospecting Breakthrough Action: A Case Study of Mian-Lue-Ning Ore Concentration Area
  LIU Weidong, WANG Shuo, WEI Xiang, GUO Huali, LIU Yunhua, ZHANG Xiaoming, TIAN Yugong
  DOI:10.12401/j.nwg.2024016
  Abstract FullText HTML PDF
  Material Composition and Geological Significance of the Newly Discovered Wangzhuang Gold Deposit in South Qinling
  MENG Wuyi, ZHANG Zhen, GAO Yongbao, WEI Liyong, JIA Bin, ZHENG Xin, LIU Ningbo
  DOI:10.12401/j.nwg.2023178
  Abstract FullText HTML PDF
  Integrated Precambrian Stratigraphy of the Quanji Massif: A Review
  WANG Xin, WANG Jian, GU Pingyang
  DOI:10.12401/j.nwg.2024023
  Abstract FullText HTML PDF
  Advantages & Disadvantages in Delineating Geochemical Anomalies by Lithologic Zoning Anomaly Based on Lower Limit Contrast Method: A Case Study in Jinshan, Jiangsu Province
  YANG Yongbiao, CAO Jifei, WANG Lijuan, HUANG Shunsheng
  DOI:10.12401/j.nwg.2024024
  Abstract FullText HTML PDF
  Reservoir Characteristics and Favorable Areas of the Karamay Formation in the Mahu 446 Well District
  LUO Xudong, HAN Dongwei, ZHANG Fanggui, ZHANG Bin, FENG Xue, CHEN Qingqing
  DOI:10.12401/j.nwg.2023198
  Abstract FullText HTML PDF
  Quantitative Determination of Calcium Rare Earth Fluoro-carbonate Minerals by Electron Probe Microanalyzer
  YE Meifang, ZHOU Ningchao, WANG Guoqiang, WEI Xiaoyan, DONG Hui
  DOI:10.12401/j.nwg.2024018
  Abstract FullText HTML PDF
  Groundwater Source Identification Based on Hydrochemistry and D, 18O Isotopes in a Mine in Western Henan Province
  ZHAO Shaopan, YANG Sen, ZHANG Dongxing, CHANG Cheng, TANG Zheng, LIU Nian, ZHANG Yue, ZHANG Xi
  DOI:10.12401/j.nwg.2024014
  Abstract FullText HTML
  Study on Cobalt Resource Endowment and Its Industry Chain in Northwestern China
  ZHANG Zhaowei, TAN Wenjuan, WANG Yalei, QUAN Xiaoqin, SUN Chao, XIE Chunlin, JING Delong
  DOI:10.12401/j.nwg.2024012
  Abstract FullText HTML PDF
  Petrogenesis of Late Triassic Trachyte and Basic Dike Swarms in Northern Dabashan and Its Geological Significance
  CHEN Tao, CHEN Junlu, LI Ping, ZHU Weihong, HAO Chenyu, SUN Jiming, WANG Jian
  DOI:10.12401/j.nwg.2023071
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on the Starting Characteristics of Mine Debris Flow Based on Flume Test ——Take the Kangshan Gold Mining Area in Luanchuan County as an example
  LIU Xiangdong, HUANG Honglin, LIU Xingyu, SUN Jianwei, JIA Xu, ZHAO Xingzhi, ZHANG Xuhuang, CHENG Xianda, SUN Yake
  DOI:10.12401/j.nwg.2023194
  Abstract FullText HTML PDF
  Study of Landslide Susceptibility Mapping Based on Fractal Dimension Integrating Support Vector Machine with Index of Entropy Model
  FU Quan, DANG Guangpu, LI Zhibo, TIAN Runqing, ZHAO Xin
  DOI:10.12401/j.nwg.2023196
  Abstract FullText HTML PDF
  Application of Geological Hazard Risk Assessment System Based on 3D Real Scene and AHP: A case study
  HONG Bo, TANG Yaming, FENG Wei, LI Zhengguo, PAN Xueshu, FENG Fan, ZHOU Yongheng, YIN Chunwang
  DOI:2022-00071
  Abstract FullText HTML PDF
  Evaluation on Grouting Reinforcement Effect of Water-rich Sand Tunnel -Take the Sandy Tunnel of Zhengzhou Metro Line 7 as An Example
  ZHONG Hongwei, QIN Pengfei, ZHAO Yamin, ZHANG Ying
  DOI:10.12401/j.nwg.2023172
  Abstract FullText HTML
  Discussion on Structure and Prospecting Direction of Xitieshan Lead-zinc Deposit Sedimentary Basin in Qinghai Province
  LI Zhengming, WANG Beizhan, ZHAN Weilu, ZHAN Jiahua, GUO Wenbo, WANG Hongyu, DONG Xing, LI Zengtao
  DOI:10.12401/j.nwg.2023173
  Abstract FullText HTML PDF
  Application of Audio Magnetotelluric Sounding in Deep Geothermal Structure Exploration
  WANG Mingpeng
  DOI:10.12401/j.nwg.2023024
  Abstract FullText HTML PDF
  Migration and Enrichment of Heavy Metals During the Weathering Pedogenesis of Rocks in the Ningzhen ore cluster area
  CHEN Xue, WANG Xiaoxiang, JING Shan, ZHANG Jie, ZHANG Xiangrong
  DOI:10.12401/j.nwg.2023170
  Abstract FullText HTML PDF
  Formation Age, Petrogenesis and Geological Significance of Late Jurassic Granodiorites in Kayico Area, Northern Tibet
  LI Hao, DU Wenqiang, ZHANG Chao, LI Zhinan, WEI Daiying, WU Hao
  DOI:10.12401/j.nwg.2023020
  Abstract FullText HTML PDF
  Geochemical Characteristics and Genesis of the Kujinggou Graphite Deposit in Weining Beishan, Ningxia
  LI Haifeng, JIANG Xidong, LIU Xiangdong, HAI Lianfu, YU Haibin
  DOI:10.12401/j.nwg.2023025
  Abstract FullText HTML PDF
  Geochemical Characteristics and Prospecting Direction of Duoergongma Area, Maduo County, Qinghai Province
  MA Qing, LIU Ming, JING Yongkang
  DOI:10.12401/j.nwg.2023018
  Abstract FullText HTML PDF
  Spatial-temporal Distribution Characteristics of PM2.5 and PM10 in the Northeast Tibetan Plateau and the Influence of Meteorological Factors
  LIANG Mingwu, LI Huiting, LI Weilong, JIA Xiaodan, WANG Mingyuan, FENG Zhaohui
  DOI:10.12401/j.nwg.2023184
  Abstract FullText HTML PDF
  Geochronology and Geochemical Features of the Late Carboniferous Monzogranite in Xiaolulangou of Xilinhot, Inner Mongolia and Their Geological Implications
  TENG Chao, GAO Jianwei, ZHANG Xiaofei, SHAO Jie, YANG Xinjie, CAO Jun, LI Shucai
  DOI:10.12401/j.nwg.2022045
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on the Formation Mechanism of Acid Water and Treatment Method in Southern Shaanxi Pyrite Mine — As an example of Wuliba pyrite Mine in Xixiang
  HE Jun, ZHAO Qiang, YANG Jianqiang, LI Jinqian, LI Lin
  DOI:10.12401/j.nwg.2023171
  Abstract FullText HTML PDF
  Geochronology, Geochemistry and Tectonic Significance of Late Triassic Adakite Granites in Tanchang-Zhouqu area, West Qinling
  ZHANG Ziyao, ZHANG Yihu, XU Lei, WANG Huaitao
  DOI:10.12401/j.nwg.2023013
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on Land Use Change in Daliangshan Area Based on Transfer Matrix
  GAO Wenlong, ZHANG Jinghua, LIU Hong, OUYANG Yuan, WU Junyi, SU Yue, SHAO Lu, SONG Wenjie, LIU Xiaonian
  DOI:10.12401/j.nwg.2023167
  Abstract FullText HTML PDF
  Geochronology, Geochemistry and Geological Significance of Volcanic Rocks in the Diaoyutai Area, Eastern Inner Mongolia
  WANG Li, LIANG Tianyi
  DOI:10.12401/j.nwg.2023036
  Abstract FullText HTML PDF
  Delta Front Outcrop Architecture Analysis of Permian Shanxi Formation in Cheng Jiazhuang, Liulin, East Ordos Basin
  SHI Xueyao, GAO Chaoli, MENG Wangcai, ZHAO Yi, CHEN Lijun, WANG Caixia, LENG Danfeng, MA Hongzhi, MA Yuwu, SUN Ningliang
  DOI:10.12401/j.nwg.2023039
  Abstract FullText HTML PDF
  The Discovery of Conodont Fossils in Dahuoluo Area in Ganau and the Related Date Determination for Baiyunshan Formation
  YU Jiyuan, WANG Guoqiang, ZHAO Guobin, JI Bo, LI Xiangmin, XIE Congrui, PENG Xuan
  DOI:10.12401/j.nwg.2023111
  Abstract FullText HTML PDF
  Analysis of Climate Change and Vegetation Change in the Yangtze River Source
  LIU Yong, ZHANG Xin, WEI Liangshuai, HUANG Anbang, PENG Bo, SHU Qinfeng
  DOI:10.12401/j.nwg.2023127
  Abstract FullText HTML PDF
  Analysis of Ore-forming Conditions and Prediction of Prospecting Targets in Hongqigou Area, Benxi County, Liaoning Province
  YOU Hongxi, SHI Shaoshan, WEI Minghui, QIN Tao, YANG Jialin
  DOI:10.12401/j.nwg.2022040
  Abstract FullText HTML PDF
  Geochemical Characteristics and Potential Ecological Risk Assessment of Soil Heavy Metals in the Lower Tarim River Reclamation Area
  LIU Jingyu, YIN Fang, QIAN Han, JIANG Lei, WU Tingting, LIU Lei
  DOI:10.12401/j.nwg.2023190
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on Optimal Scale for Extraction of Relief Amplitude in Loess Geological Hazards Assessment Factors - a Case Study of Mizhi County, Yulin City
  MENG Xiaojie, GUO Xiaopeng, XUE Qiang, FENG Wei, HONG Bo
  DOI:10.12401/j.nwg.2023181
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on Migration and Enrichment Characteristics and Risk Assessment of Heavy Metals (Metalloids) in Rock - Parent Material - Soil——Taking typical rock-soil profiles in Three Gorges Reservoir area as examples
  SHAO Lu, LIU Hong, OUYANG Yuan, ZHANG Jinghua, GAO Wenlong, LIU Xiaonian, SONG Wenjie, WU Junyi, SU Yue
  DOI:10.12401/j.nwg.2023175
  Abstract FullText HTML PDF
  Ecological risk of Yulin Area Under the Condition of Vegetation Coverage Improving
  XU Yong, NIE Haogang, JI Xiankun, QIAO Gang
  DOI:10.12401/j.nwg.2023193
  Abstract FullText HTML PDF
  Progress and Prospect of the Darbut Ophiolite in West Junggar, Central Asian Orogenic Belt
  YANG Gaoxue, LIU Xiaoyu, ZHU Zhao, LI Hai, TONG Lili
  2024, 57(3):1-10. DOI:10.12401/j.nwg.2023060
  Abstract FullText HTML PDF
  Carboniferous-Permian Magmatism of Southern Mongolia, Central Asian Orogenic Belt and Its Tectonic Implications
  WU Yanrong, ZHOU Hai, ZHAO Guochun, HAN Yigui, ZHANG Donghai, WANG Meng, ZHAO Shaowei, PEI Xianzhi, ZHAO Qian, Narantsetseg Tserendash, GENG Hongyan, Enkh-Orshikh Orsoo
  2024, 57(3):11-28. DOI:10.12401/j.nwg.2023152
  Abstract FullText HTML PDF
  Early-Middle Triassic Adakitic and A-type Granite in Middle Segment of Central Asian Orogenic Belt: Petrogenesis and Tectonic Implications
  WANG Wenbao, LI Weixing, LEI Congcong, MA Jun, YAN Zhenjun, BO Haijun, DING Haisheng, PENG Yuanzhe
  2024, 57(3):29-43. DOI:10.12401/j.nwg.2023114
  Abstract FullText HTML PDF
  Early Cambrian Xiate Gabbro in Western Tianshan: Magmatic Records of Initial Subduction of the South Tianshan Ocean
  LI Ping, ZHU Tao, LÜ Pengrui, WANG Hongliang, CHEN Junlu
  2024, 57(3):44-58. DOI:10.12401/j.nwg.2023146
  Abstract FullText HTML PDF
  Geochronology Geochemistry and Petrogenesis of the Granite and Diorite in Wusun Mountain Western Tianshan
  SUN Jiming, MA Zhongping, YUN Jie, WANG Guoqiang
  2024, 57(3):59-72. DOI:10.12401/j.nwg.2024010
  Abstract FullText HTML PDF
  Petrogenesis and Tectonic Implications of Carboniferous Granites and Its Dark Enclaves in the Western Awulale Mountain, Western Tianshan
  LI Lijuan, ZHANG Tao, LI Qiang, YUN Jie, HE Li, CHENG Xueqin, ZHAO Liying
  2024, 57(3):73-90. DOI:10.12401/j.nwg.2024011
  Abstract FullText HTML PDF
  Petrogenesis and Tectonic Implications of the Carboniferous Andesites from Bayingou in the North Tianshan Belt, Xinjiang
  CHEN Jian, WANG Xin, MENG Yuanku, XIONG Fahui, MENG Fanxue
  2024, 57(3):91-112. DOI:10.12401/j.nwg.2024006
  Abstract FullText HTML PDF
  Tectonic Setting and Provenance of Sandstones from Triassic Daheba Formation in the West Qinling Orogenic Belt
  LI Kangning, TANG Qingyan, LUAN Xiaogang, WANG Yuxi, DENG Xiaohua, YANG Zongfeng
  2024, 57(3):113-127. DOI:10.12401/j.nwg.2024035
  Abstract FullText HTML PDF
  Late Ordovician Tectono-Sedimentary Evolution of the Changma Area, Forearc Basin in the Western North Qilian Orogen
  HE Lei, HAN Xiaofeng, YANG Huaiyu, SONG Bo, XU Wei, XU Haihong, SHI Jizhong, SUN Jiaopeng, ZHANG Huiyuan
  2024, 57(3):128-138. DOI:10.12401/j.nwg.2024037
  Abstract FullText HTML PDF
  Pb-Zn Mineralization in Kuergasheng Pb-Zn Deposit, Xinjiang: Constraints from In-situ Micro Composition of Quartz and Sphalerite
  LI Lailong, ZHANG Yongmei, GU Xuexiang, LIU Chenyu, ZHANG Yingshuai
  2024, 57(3):139-153. DOI:10.12401/j.nwg.2023174
  Abstract FullText HTML PDF
  Tectono–Magmatic Evolution of the Neo–Tethys Belt in Pakistan and Related Mineralization of Major Metal Mineral Deposits
  HONG Jun, ZHANG Huishan, LÜ Pengrui, Tahseenullah Khan, Yasir Shaheen Khalil, WANG Zhihua, ZHANG Haidi
  2024, 57(3):154-176. DOI:10.12401/j.nwg.2023117
  Abstract FullText HTML PDF
  Metallogeny of Global Sedimentary-Metasedimentary Cobalt Deposits and Their Implications for the Exploration of Cobalt Deposits in Ningxia
  LIN Wenhai, WANG Huan, HE Haiyang, ZHANG XI, ZHOU Aorigele, SUI Qinglin, ZHU Xiaoqiang, ZHANG Huanbao, HOU Danping, LI Penggang
  2024, 57(3):177-195. DOI:10.12401/j.nwg.2024007
  Abstract FullText HTML PDF
  Fluid Inclusion Studies and the Genesis of the Kugadri Gold Deposit, Kazakhstan
  JIANG Hai, MO Jiangping
  2024, 57(3):196-208. DOI:10.12401/j.nwg.2023182
  Abstract FullText HTML PDF
  Zircon U-Pb Age, Geochemistry and Geological Significance of the Basic-Acidic Rocks in the Ubendian Belt, Tanzania
  XU Kangkang, XIE Wei, LIU Xiaoyang, ZHAO Xiaobo, GU Yanjing
  2024, 57(3):209-222. DOI:10.12401/j.nwg.2023147
  Abstract FullText HTML PDF
  Petroleum Geological Characteristics and Main Control Factors of Hydrocarbon Accumulation in Termit Basin, West Africa
  CHEN Changwei, TANG Ge, ZHOU Boyu, SU Junqing, GUO Yihui, HUA Shuangjun, GE Wei
  2024, 57(3):223-236. DOI:10.12401/j.nwg.2023154
  Abstract FullText HTML PDF
  Mesozoic-Cenozoic Tectonic Evolution in the Central Taiyue Mountain: Constraints from Apatite Fission Track Analysis
  ZHAO Junbin, WEI Rongzhu, ZHANG Chenglong, YAN Tao, GAO Yuhui, DU Yanwei
  2024, 57(3):237-250. DOI:10.12401/j.nwg.2023051
  Abstract FullText HTML PDF
  Paleogeomorphology Character of Pre-Jurassic and Its Implications for Hydrocarbon Accumulation Research in Maling Area
  ZHOU Jingping, LI Zhen, XIAO Fei, YE Xiaochuang, LI Zhihong, ZHANG Chengchen
  2024, 57(3):251-261. DOI:10.12401/j.nwg.2023122
  Abstract FullText HTML PDF
  Genetic Analysis of Chenjiazhuang Spring in Yongding River, Beijing
  WANG Xinjuan, HAN Liru, LU Zhongyang, HAN Xu, LIU Yin, XU Miaojuan
  2024, 57(3):262-271. DOI:10.12401/j.nwg.2023163
  Abstract FullText HTML PDF
  Precise Calculation for Characteristic Parameters of Valley-type Debris Flow Using a Methed of Recursive Equivalent Area Substitution
  LIU Xingyu, ZHU Lifeng, SUN Jianwei, JIA Xu, LIU Xiangdong, HUANG Honglin, CHENG Xianda, SUN Yake, HU Chaojin, ZHANG Xiaolong
  2024, 57(3):272-284. DOI:10.12401/j.nwg.2023166
  Abstract FullText HTML PDF
  The Influence of the Blocking Effects on Dynamic Process of Loess Slope Debris
  HUA Shan, JIA Xiaodan, ZHANG Xia
  2024, 57(3):285-292. DOI:10.12401/j.nwg.2023137
  Abstract FullText HTML PDF
  Expand